Presentatie Coalitieakkoord ‘Voor Winterswijk’ CDA en PVDA

16 maart waren de verkiezingen en vandaag op 8 juni presenteren wij dit coalitieakkoord. Dat betekent dat we al 85 dagen onderweg zijn en dat het tijd wordt om aan de slag te gaan.  

De opgaven die voor ons liggen zijn urgent en kunnen we alleen samen aanpakken. En daarom willen wij  ‘samen aan de slag’ voor Winterswijk, samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Maar zeker ook samen met de andere partijen in de gemeenteraad

En daarmee heeft u direct de titel van het coalitieakkoord: Samen aan de slag.

De 85 dagen die we nodig hadden om tot dit akkoord te komen zal zeker niet de boeken ingaan als het snelste coalitieakkoord ooit. En dat vinden wij helemaal niet erg. Snelheid vonden wij belangrijk maar kwaliteit stond voor ons voorop.

Voordat we uitgebreid ingaan op het coalitieakkoord wil ik kort terugkijken op het proces dat we de hebben doorlopen. 

Om te beginnen de Informatiefase

In de informatiefase heeft ‘Voor Winterswijk’ de informateur een nadrukkelijke opdracht meegegeven:  Ga in gesprek met alle partijen. Dit met de ambitie om af te komen van de tegenstelling tussen coalitie en oppositie en juist te gaan voor sterk samenspel waarin alle raadsleden ruimte krijgen. Hierbij past niet een coalitie met een grote meerderheid in de raad maar juist een gebalanceerde verhouding tussen coalitie en oppositie.

Op basis van het advies van de informateur zijn  VW, CDA en de PvdA aan de slag gegaan met een coalitieakkoord

Dan de formatiefase: 

De sfeer tussen de onderhandelaars van de drie partijen was altijd constructief en prettig. Natuurlijk waren er verschillen tussen de partijen. Hierover hebben we veel met elkaar gesproken en in goede harmonie stevige discussies gevoerd.

Tijdens  het formatieproces hebben we de Winterswijkse samenleving en de politieke partijen ook om inbreng gevraagd. Dit heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Een aantal keuzes en afwegingen leest u terug in dit coalitieakkoord. Andere ideeën komen pas bij de uitwerking van onze plannen aan de orde. 

Het coalitieakkoord dat voorligt is een vertaling van de verkiezingsvoorkeur van de inwoners van Winterswijk. We hebben gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen, zodat bij de uitwerking ruimte is voor ideeën en inbreng van anderen.

Bij de portefeuilleverdeling hebben we gekeken naar de verkiezings- programma‘s van de  partijen, de kennis/ervaring en ambitie van de beoogde wethouders en een evenredige werkverdeling binnen het college. Op basis van deze criteria lukte het eigenlijk vrij eenvoudig om een goede verdeling te vinden. De concept-portefeuille verdeling staat als bijlage in het coalitieakkoord. Deze verdeling wordt op 15 juni door het nieuwe college definitief gemaakt. 

Het aantal taken van de gemeente Winterswijk wordt steeds groter en wij vinden dat daar vier wethouders bij horen. Ook moeten de wethouders tijd hebben er op uit te gaan om met beide benen in de samenleving het gesprek te voeren met onze inwoners.  De beoogde wethouders zijn: Wim Wassink, Elvira Schepers, Sandra Metaal en Gosse Visser

In de volgende alinea’s bespreek ik een aantal dossiers. Niet dat de andere dossiers niet belangrijk zijn maar omdat deze dossiers een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de verkiezingen.

Bestuurscultuur

De manier van besturen van deze coalitie is betrokken, laagdrempelig en transparant. Besturen doe je niet vanuit een ivoren toren. We moeten transparant zijn: luisteren en uitleggen Dat is de rode draad geweest tijdens mijn inzet de laatste jaren, waarbij wij constateren dat we te weinig luisteren naar inwoners voordat we een besluit nemen” Dat gaan we dus echt anders doen we moeten onze besluiten ook beter uitleggen. 

Ten aanzien van het Bedrijventerrein Misterweg  maken we een pas op de plaats. Er komt een heroverweging van de locatiekeuze. Hierbij zijn twee zaken van belang: de feitelijke kenmerken van locaties en de weging van die kenmerken. Zoeken we bijvoorbeeld één grote locatie of meerdere kleinere locaties? De weging van de kernmerken gaan we met de raad en de inwoners bepalen Omdat de huidige situatie nijpend is, zorgen wij ervoor dat er medio 2023 een goede locatie gekozen wordt.

Voor het cultuurgebouw Wooow worden twee ontwikkelvarianten uitgewerkt. Hoewel wij het maatschappelijk rendement van WoooW waarderen, hebben wij ook oog voor de kosten. De uitwerking van de twee ontwikkelvarianten geeft inzicht in de kosten en opbrengsten. Op basis van de uitwerkingen maken we een inhoudelijk onderbouwde keuze. Daarbij beoordelen we ook of het nodig is eventuele alternatieven te onderzoeken.

Wonen:  Als coalitie bieden we ruimte voor woningen waar in Winterswijk behoefte aan is. Vooral Jongeren en starters hebben het moeilijk op de huidige woningmarkt. En juist deze groep is van vitaal belang om verdere vergrijzing tegen te gaan. Bij nieuwbouwprojecten kiezen we daarom voor 30 procent sociale huur en voor betaalbare koop. We onderzoeken hierbij ook de mogelijkheid van een koopgarant constructie met ontwikkelende partijen. Met de Koopgarant regeling kunnen starters op de woningmarkt en huurders goedkoper een woning kopen. 

Ons uitgangspunt bij woningbouw is dat inbreiding voor uitbreiding gaat. De huidige beschikbare bouwruimte binnen de kern vraagt op dit moment niet om grote uitbreidingslocaties buiten ons dorp. 

Bij deze wil ik tot slot een ieder bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit akkoord. In het bijzonder de 29 organisaties die input hebben geleverd, de overige raadsleden maar zeker ook de ambtelijke organisatie. Ook de formateur Frank Roerdinkholder wil ik bedanken voor de belangrijke rol die heeft gespeeld in de totstandkoming van dit akkoord.

Bekijk het volledige coalitieakkoord hier: https://www.winterswijk.nl/coalitieakkoord-2022-2026-samen-aan-de-slag

Tom van Beek

Fractievoorzitter Voor Winterswijk

Deel dit artikel: