Informateur Roerdinkholder verkent mogelijkheden voor nieuwe coalitie Winterswijk

Lijsttrekker Tom van Beek van Voor Winterswijk, de grootste partij na de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week, heeft Frank Roerdinkholder gevraagd om de komende periode de rol van extern informateur in te vullen. Uitkomst van de informatiefase is een advies aan de gemeenteraad waarin de partijen zijn benoemd die op basis van de gevoerde gesprekken bij voorkeur samen de coalitieonderhandelingen zullen starten. Ook zal het advies aandachtspunten bevatten die relevant zijn voor het verdere formatieproces.

Voor Winterswijk heeft de informateur een nadrukkelijke opdracht meegegeven. Na een periode waarin de Winterswijkse politiek met regelmaat blijk gaf van onderlinge verdeeldheid en tegenstellingen duidelijk zichtbaar waren, niet alleen op de inhoud maar soms ook persoonlijk, wil de partij in samenwerking met alle raadsfracties deze nieuwe periode gebruiken om een andere weg in te slaan. De informateur is gevraagd om in zijn verkenning met alle partijen in gesprek te gaan over de mogelijkheid om te komen tot een raadsakkoord. Dit voor de Winterswijkse politiek unieke initiatief houdt in dat Voor Winterswijk bij sterke voorkeur raadsbreed een visie op de toekomst van onze mooie gemeente wil vaststellen. Met deze visie als uitgangspunt kan vervolgens de komende vier jaar beleid worden ontwikkeld en invulling worden gegeven aan de uitvoering daarvan.

In de informatiefase zal veel ruimte worden geboden aan alle raadsfracties om zich uit te spreken over een breed scala aan thema’s. Naast het gesprek over inhoudelijke onderwerpen en een verkenning van de mogelijkheden tot het vormen van een coalitie zal aandacht worden besteed aan onder andere de afdronk van de verkiezingsuitslag, de onderlinge verhoudingen en het draagvlak voor het beoogde raadsakkoord. Zowel in de informatie- als de formatiefase zullen begrippen als samenwerking, transparantie en een uitgestoken hand centraal staan. De informateur zal hier in zijn gesprekken nadrukkelijk aandacht voor vragen.

Voor Winterswijk heeft aangegeven het (in)formatieproces zo transparant mogelijk te willen voeren. Tegelijkertijd is het belangrijk dat raadsfracties zich zonder voorbehoud in vertrouwelijkheid kunnen uitspreken. De informateur draagt er zorg voor dat beide uitgangspunten zullen worden gehonoreerd, waarbij maximale openheid van zaken de doelstelling is.

Hoewel met het oog op de continuïteit van bestuur in onze gemeente een snel (in)formatieproces wellicht de voorkeur zou kunnen hebben, heeft Voor Winterswijk de informateur gevraagd om kwaliteit en zorgvuldigheid in zijn verkenning de boventoon te laten voeren. De informateur beoogt zijn werkzaamheden af te ronden op 5 april zodat hij in de gemeenteraad van 6 april zijn advies kan toelichten. Indien echter blijkt dat meer tijd dan vooraf voorzien benodigd is om te komen tot een goed advies, dan zal de planning navenant worden aangepast.

Deel dit artikel: